Dan Brown Başlangıç Pdf İndir

0 92

Dan Brown Başlangıç

Pdf İndir Eski <;arkh tren ba!? dondi.iri.ici.i yoku!?tan hrmamrken, Edmond Kirsch yukandaki dagm testere di!?ini anduan tepesine goz gezdirdi. Uzakta, dik bir u<;uruma in!?a edilmi!? heybetli ta!? manashr, dikey yamaca sihirli bir bi<;imde tutunmu!?, adeta havada duruyor gibiydi. ispanya, Katalonya’daki mabet, kendisini a!?ag1 <;eken yer<;ekimine dart yi.iz yildan fazladu dayamyordu. Asil amacmdan, i<;indekileri <;agda!? di.inyadan ayuma amacmdan ise hi<; sapmam1!?h. Nasil tepki vereceklerini merak eden Kirsch, ne tuhaf, bu sefer gerregi ilk onlar ogrenecek, diye di.i!?i.indi.i. Tarih boyunca … ozellikle de tannlarmm tehdit edildigini hissettiklerinde di.inyanm en tehlikeli insanlan din gorevlileri olmu!?tu. �imdiyse an kovanma kizgm bir romak sokmak iizereyim. Tren dagm tepesine ula!?hgmda, Kirsch platformda kendisini bekleyen yalmz birini gordi.i. Adam iskelete donmi.i!? bedenini saran mor renkli geleneksel Katolik ci.ippesinin i.isti.ine beyaz bir tunik giymi!?ti. Ba!?mda ise beyaz takkesi vardi. Kirsch, ev sahibinin kemikli <;ehresini daha once gordi.igi.i fotograflardan tamymca beklenmedik bir bi<;imde vi.icuduna adrenalin yayild1- g1m hissetti. Valdespino beni kar�ilamaya kendisi gelmi�. 9 Piskopos Antonio Valdespino, ispanya’da giii;lii bir �ahsiyetti. Krahn dostu ve dam�mam oldugu gibi, muhafazakar Katolik degerlerinin ve geleneksel siyasi standartlarm korunmas1 ii;in soziinii sakmmayan, iilkenin en etkili savunucularmdan biriydi. Kirsch trenden indigi s1rada, piskopos adeta mahkemede samga seslenen bir hakim gibi, “Siz Edmond Kirsch olmahsm1z,” dedi.

Dan Brown Başlangıç

Ev sahibinin kemikli elini s1kmak ii;in uzamrken giiliimseyen Krisch, “Sui;luyum,” diyerek espri yaph. “Bu toplanhy1 ayarlad1gm1z ii;in size te�ekkiir ederim Piskopos Valdespino.” “Bu talebin sizin ii;in onemini anhyorum.” Piskoposun sesi Kirsch’iin tahmin ettiginden daha net, giii;lii ve etkiliydi. “Bihm insanlan, hele sizin kadar onemli olanlar bize pek s1k ba�vurmazlar. Bu taraftan liitfen.” Valdespino, Kirsch’ii platformun diger taraf ma gei;irirken dagm soguk havas1 piskoposun ciippesini k1rbai;hyordu. Valdespino sohbeti ba�lath. ” itiraf edeyim ki tahminimden daha farkh goriiniiyorsunuz. Ben bir bilim insam bekliyordum ama siz daha i;ok … “

Dan Brown Başlangıç

Misafirinin Kiton KSO tak1m elbisesine ve deveku�u derisinden Barker marka ayakkab1larma kiii;iimseyerek bakh. “Sanmm dogru kelime fiyakah.” Kirsch naziki;e giiliimsedi. “Fiyakalz” kelimesinin modasz aszrlar once gerti. Piskopos da benzer bir giiliimsemeyle, “Ba�anlanmzm uzun listesini okumama ragmen, halen ne yaphgm1z1 tam olarak anlaya bilmi� degilim,” dedi. “Uzmanhg1m oyun teorisi ve bilgisayar modelleme iizerine.” “Yani i;ocuklarm oynad1g1 bilgisayar oyunlan m1 yap1yorsunuz?” Kirsch, piskoposun kasten bilmezden geldigini sezinlemi�ti. i�in ash, onun teknoloji konusunda �a�1rhc1 derecede bilgili oldugunu ve tehlikeleri hakkmda insanlara uyanlarda bulundugunu biliyordu. “Hay1r, beyefendi; oyun teorisi, gelecek hakkmda tahminlerde bulunmak ii;in diizenleri inceleyen bir matematik alamd1r.”

Sitemiz hiç bir şekilde maddi bir beklenti içinde olmayıp tüm paylaşılan bilgiler ücretsizdir. Destek Olmak isterseniz reklamlara tıklayabilirsiniz…

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.