Malcolm Waters – Modern Sosyoloji Kuramları Pdf İndir

0 243

Malcolm Waters – Modern Sosyoloji Kuramları Pdf İndir

İki nedenden dolayı, sosyoloji, kurumsallaşmış akademik bir disiplin
olduğunu haklı olarak iddia etmektedir. Bu nedenlerden birincisi; yaygın
kabul görmüş kuramsal bir geleneğe sahip olması, ikincisi; araştırma
yaparken, yöntembilimsel kesinlik bakımından ciddi çabalara girişmiş
olmasıdır. Bununla birlikte, kuram, hitap ettiği kişilere, toplumsal dünyaya
ilişkin söylenebilecekleri özetleyebildiğinden, sosyoloji disiplinini tanımlar
niteliktedir. Bunun aksine, yöntembilim ise, söylenebilecek olanların ve
söylenmiş olanların durumu hakkında, karar verebilmek için bir dizi kurala
ve amaca ulaşmak için, araçlardan ibarettir.
Sosyoloji, insan toplumuna yön vermede ve insan bilgisinin gelişiminde
önemli bir yer edinmek istiyorsa, kuram, her zaman sosyolojinin merkezi ve
indirgenemez amacı olmalıdır. Eğer sosyoloji, kuramı, yoruma feda edecek
olursa, tarihe veya gazetecilik düşüncesine doğru sürüklenir; eğer deneyciliği
(empirizmi) seçerse, davranışçı psikoloji veya ekonomi biliminin
insansızlaştırmasına ve gereksiz tekrarcılığına (totolojisine) saplanır; eğer
dilbilim ve bilgi kuramı ile kendini sınırlayacak olursa, felsefe ve teolojinin
skolastisizmine sürüklenir.
Sosyolojik kuram, ne birleştirilmiş ne de tamamlanmış bir projedir.
Sosyolojik kuram, farklılaşmış özel uzmanlık alanlarının kısmen de olsa
birbirine eklemlenmesinden oluşmaktadır. Fizikte, makro-mikro evren
arasında yapılan nihai ayrıma neden olan, “kozmos kuramı” ile “parçacık
kuramı”nın birleştirilebileceğine ilişkin çok ciddi bir umut doğmuştur.
Sosyolojide ise, eylem-yapı, maddecilik-idealizm, bireyselcilik-bütüncülük,
rasyonel araçsallık ve iletişimsellik, değer bağımsız-değer bağımlı, gibi özel
ikilikleri/açmazları (dualities) çözebilmek için, elimizde henüz herhangi bir
umut yoktur. Gerçekten de, günümüzde, hala tartışılmaya devam edilen
sadece bu zıtlıklara odaklanan bir kitap yazmak mümkündür.

Malcolm Waters – Modern Sosyoloji Kuramları Pdf İndir

Eğer sosyolojik kuram başarısız olmakla suçlanmak istemiyorsa, yazılabilecek böyle bir
kitapta tartışmaların, çözümlenmiş olması gerekir. Kuramsallaştırma bir şeyi
başarmaktan çok, bir süreç olduğundan, bu zıtlıklar ciddi konulara hitap
edecek şekle sokulduğunda, sosyoloji kuramı fiziğin halihazırda yapmış
olduğu ilerlemeyi yapabilir.
Bu kitabın odaklandığı nokta da tam bu ciddi konular üzerinedir.
Sosyoloji kuramının söyleyebileceği konuları, kapsayıcı meseleleri ve
bunlara ilişkin ileri sürdüğü iddiaları anlatmaktadır, fakat, böyle bir çabayı
engelleyen açıklayıcı ikiliklerden uzak durmaktadır. Şurası da şaşırtıcıdır ki,
bu tür inceleme konularının göreli olarak sayısı pek fazla değildir ve yine de,
bu kadar yeni bir disiplinde kuramsal bir bütünleştirme ölçütünden
bahsedilebilmektedir. Kuram üreten sosyologların (ortak bir uzlaşı alanı
olmasa bile) ortak bir söylem alanında birbirleri ile ilişki içinde oldukları
kabul edilir, ortak olarak ilgilendikleri konulara yönelmek için bir kavramlar
sistemini paylaşırlar. Bu ortak kuramsal ilgi alanındaki konuları ortaya
çıkarabilmek için, bu kitap, sosyolojik düşünmenin, içinde tartışmaların
bitirildiği, birbirleri ile rekabet eden hatta çatışan paradigmaların (düşünsel
kalıplarının, ç.n.) ya da düşünce okullarının bir araya gelmesi olarak
tanımlanmasını kabul etmemektedir. Düşünsel rekabet, kesinlikle
kuramsallaşmanın yapıldığı bir toplumsal süreçtir.
Sosyolojide kuramın ortak ama çok geniş bir gündeme sahip olmasının
nedenlerinden birisi, tam olarak birleştirilmemiş olmasa da, göreli olarak
birleştirilmiş kuramsal bir mirasa sahip olmasıdır. Sosyoloji kuramı, örneğin,
kuramsal gelişmelerinin kaynak noktası olarak sadece Freud ve Marshall’ı
gösterebileceğimiz, ekonomi ve psikoloji ile, kurucularını ya da önemli
kuramcılarını belirtmenin zor olduğu, tarih ya da siyaset bilimi arasında,
durmaktadır. Sosyolojinin araştırma konuları ve yaklaşımları büyük ölçüde,
on dokuzuncu yüzyılın sonlarında yaşamış üç önemli kişinin çalışmalarına
kadar götürülebilir; bunlar, Karl Marx, Max Weber ve Émile Durkheim’dir,
fakat, sadece son ikisi kendisini sosyolog olarak görmektedir ve aslında
sadece Durkheim, sosyologdur. Sosyolojinin basit bir şekilde klasikleri
okumanın ötesine geçtiği bir dönemde olsak da, yine de, bu klasiklerin
orijinalliklerini ve geniş bakış açılarını anlamamız gerekir. Bundan dolayı, bu
kitap boyunca ele aldığımız konuların bu kaynaklardan geldiğini devamlı
olarak kendimize hatırlatacağız.

Malcolm Waters – Modern Sosyoloji Kuramları Pdf İndir

Bu giriş üç bölüme ayrılmakta. Birinci bölüm, kuramın ne olduğu ve nasıl
uygulandığı konusuna yoğunlaşmakta. İkinci bölüm, pedagojik olmasa da, bir metinsel uyumsuzluğu, kuramlaştırma ile klasik kuramlar arasındaki ilişkileri
gösteren, sosyolojik kuramın tanımlamasını sunmaktadır. Bu kitap öyle alışık
olmadığımız bir şekilde düzenlenmiştir ki, okuyucu belli bir kuramcı ya da
kuramsal gelenek (izm’ler) ile karşılaştığında, geriye dönüp bunlara yeniden
bakabilecek ve bu noktaları diğer gelişmeler ile olan ilişkileri bakımından
yerli yerine oturtabileceklerdir. Üçüncü bölüm, kitabın ana temasını, her bir
bölümde içerilen sosyolojik kuramın merkezi kavramlarını içermektedir.

Sosyolojik Kuramın Uygulanışı

Sosyoloji de, kuram kavramı tıpkı gündelik yaşamdaki kullanımı gibidir.
Concise Oxford Sözlüğü’nde verilen tanımını, günlük anlamının bir
göstergesi olarak alabiliriz: “Bir şeyi açıklayan varsayım, özellikle olaylar
vb.’den bağımsız ilkelere dayalı olan bir şeyin, açıklamasına ilişkin varsayım”
(1964:theory’ maddesi). Shorter Oxford Sözlüğü sosyoloji gibi bir akademik
disipline daha öz olarak uyabilecek bir tanımı da içeren birkaç tanım sunacak
yere sahiptir: “Bir grup olgunun ya da fenomenlerin açıklanması ya da
hesabı/özeti olarak düşünülen bir plan, düşünce sistemi ya da ifadeler;
….Bilinen ya da gözlemlenen bir şeyin nedenleri, ilkeleri ve genel kuralları
olarak belirlenen şeylerin ifadesi” (1973:theory’maddesi). Oldukça açıktır ki,
sosyolojide gözlemlenecek şeyler toplumsal olaylardır/fenomenlerdir, yani,
sosyoloji kuramı insanlar arasındaki ilişkiler ve karşılıklı etkileşimler
üzerinde yoğunlaşmaktadır.

 

 

Sitemiz hiç bir şekilde maddi bir beklenti içinde olmayıp tüm paylaşılan bilgiler ücretsizdir. Destek Olmak isterseniz reklamlara tıklayabilirsiniz…

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı FACEBOOK-PAYLASIM-GRUBU.png

Aşağıdaki bağlantıdan pdf kitabı indirebilirsiniz

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.