Meher Baba – Tanrı Konuşur Pdf İndir

0 127

Meher Baba – Tanrı Konuşur Pdf İndir

Bilincin Halleri

Tüm ruhlar (atmalar) Ruh-Ötesi’nin (Over-Soul , Paramatma) içindeydi, içindedir ve içinde olacaktır. Ruhların (atma) hepsi Bir’dir. Tüm ruhlar sonsuz ve ebedi ve ezelidir. Şekilsizdirler. Bütün ruhlar Birdir; ruhlar arasında veya ruh olarak varlık veya varoluşlarında bir farklılık yoktur.

Ruhların bilincinde bir farklılık vardır; ruhların bilinç seviyelerinde farklılık vardır; ruhların deneyimlerinde farklılık vardır ve böylece ruhların hallerinde farklılık vardır.

Çoğu ruh maddi bedeninin bilincindedir (sthul sharir); bazı ruhlar sübtil15 bedenlerinin bilincindedir (pran); pek az ruh mental bedeninin bilincindedir (zihin veya mana); ve pek çok az ruh Öz’ün bilincindedir. Çoğu ruhun maddi küre (alem) deneyimi vardır; bazı ruhların sübtil küre (alem) deneyimi vardır; pek az ruhun mental küre (alem) deneyimi vardır; ve çok az ruhun Ruh-Ötesi deneyimi vardır. Ruhların çoğu madde seviyesindedir (anna bhumika); bazı ruhlar sübtil seviyesindedir (pran bhumika); çok az ruh mental seviyededir (mano bhumika); ve çok az ruh mental seviyenin ötesindeki seviyededir (vidnyan). Ruhların çoğunun büyük bağlantıları vardır; bazı ruhların küçük bağlantıları vardır; pek az ruhun çok küçük bağlantıları vardır; ve çok az ruhun hiçbir bağlantısı yoktur. Bütün bu farklı bilinçte, farklı deneyimli, farklı haldeki ruhlar (atmalar) Ruh- Ötesi’nin (Paramatma) içindedirler. Şimdi, eğer bütün ruhlar Ruh-Ötesi’nin içinde ve hepsi Bir ise o zaman neden bilinç, seviye, deneyim ve hallerde farklılık vardır? Bunun sebebi ruhların farklı ve çeşitli izlenimlere (sanskaralara) sahip olmalarıdır.16 Ruhların çoğunun maddi izlenimleri vardır; bazı ruhların sübtil izlenimleri vardır; pek az ruhun mental izlenimleri vardır; ve çok az ruhun hiçbir izlenimi yoktur. Maddi izlenimleri olan ruhlar, sübtil izlenimleri olan ruhlar, mental izlenimleri olan ruhlar ve izlenimleri olmayan ruhlar, Ruh-Ötesi içindeki ruhlardır ve hepsi Bir’dir. Maddi izlenimli ruhlar maddi bedenin (sthul sharir) bilincindedir ve maddi küreyi deneyimlerler. Sübtil izlenimli ruhlar sübtil bedenin (pran) bilincindedir ve sübtil küreyi deneyimlerler.

Mental izlenimli ruhlar mental bedenin (mana veya zihin) bilincindedirler ve mental küreyi deneyimlerler.

İzlenimi olmayan ruhlar Öz’ün (ruh, atma) bilincindedir ve Ruh-Ötesi’ni (Paramatma) deneyimlerler.

Böylece maddi izlenimli ruhlar, maddi bedenleri yoluyla maddi küreyi deneyimlerler; yani, görme, duyma, koklama, yeme, uyuma, bağırsaklarını temizleme ve idrar yapma gibi farklı ve çeşitli tecrübeleri deneyimlerler.

Bütün bunlar maddi kürenin deneyimleridir. Sübtil izlenimli ruhlar sübtil beden yoluyla, sübtil kürenin ardıl üç seviyesini deneyimlerler ve bu üç seviyede onların yanlız görme, koklama ve duyma deneyimleri vardır.

Mental izlenimli ruhlar, mental bedenleri yada zihinleri ile mental kürede yanlızca görmeyi deneyimlerler ve bu görme Tanrı’yı görmektir. İzlenimleri olmayan ruhlar, Öz’leri yoluya Ruh-Ötesi’nin sonsuz gücünü, sonsuz bilgisini ve sonsuz mutluluğunu deneyimlerler. Maddi bedeninin bilincinde bir ruh, sübtil bedeninin bilincinde değildir, mental bedeninin bilincinde değildir ve Öz’ün bilincinde değildir.

Sübtil bedeninin bilincinde bir ruh, maddi bedeninin bilincinde değildir, mental bedeninin bilincinde değildir ve Öz’ün bilincinde değildir. Mental bedeninin bilincinde bir ruh, maddi bedeninin bilincinde değildir, sübtil bedeninin bilincinde değildir ve Öz’ün bilincinde değildir. Öz’ün bilincinde bir ruh maddi bedeninin bilincinde değildir, sübtil bedeninin bilincinde değildir ve mental bedeninin bilincinde değildir. Madde alemi deneyimi olan ruhun ne sübtil alem deneyimi, ne mental alem deneyimi, ne de Ruh-Ötesi deneyimi yoktur.

Sübtil alem deneyimi olan ruhun ne madde alemi deneyimi, ne mental alem deneyimi , ne de Ruh-Ötesi deneyimi yoktur. Mental alem deneyimi olan ruhun ne madde alemi deneyimi, ne sübtil alemi deneyimi, ne de Ruh-Ötesi deneyimi yoktur. Ruh-Ötesi deneyimi olan ruh ne madde alemi, ne sübtil alemi, ne mental alemi deneyimlemez. Yani, Öz’ün bilincinde olan ve Ruh-Ötesi’ni deneyimleyen ruh, maddi bedenin, sübtil bedenin ve mental bedenin bilincinde değildir ve maddi, sübtil ve mental küreleri (alemleri) deneyimlemez.

Bu demektir ki, Öz’ün bilincinde olmak ve Ruh-Ötesi’ni deneyimlemek için, ruh maddi, sübtil ve mental bedenlerinin bilincini yitirmek zorundadır. Ama ruh, maddi, sübtil veya mental izlenimlerin tesiri altında kaldığı müddetçe ruh sürekli olarak ve anılan sırayla maddi bedenin, sübtil bedenin ve mental bedenin bilincinde olur ve maddi , sübtil ve mental deneyimlere ısrarla ve kaçınılmaz olarak katlanır. Bunun belirgin nedeni ruhun bilinci maddi izlenimlerin tesiri altında kaldığı sürece, bu maddi izlenimleri maddi beden yoluyla deneyimlemekten başka çıkar yol olmamasıdır. Benzer şekilde, ruhun bilinci sübtil izlenimlerin tesiri altında kaldığı sürece, bu sübtil izlenimleri sübtil beden yoluyla deneyimlemekten başka çıkar yol yoktur.

Benzer şekilde, ruhun bilinci mental izlenimlerin tesiri altında kaldığı sürece, bu mental izlenimleri mental beden yoluyla deneyimlemekten kaçış yoktur. Maddi, sübtil ve mental izlenimler kaybolduğu veya tamamen yok olduğunda, ruhun bilinci otomatik ve apaçık olarak kendine doğru yönlenir , odaklanır ve böylece ruhun zorunlu olarak, Ruh-Ötesi deneyimini soğurmaktan başka seçeneği yoktur. Şimdi maddi, sübtil ve mental bedenler ruhun gölgelerinden başka birşey değildir. Maddi, sübtil ve mental küreler (alemler) Ruh-ötesi’nin gölgelerinden başka bir şey değildir.

Meher Baba – Tanrı Konuşur Pdf İndir

Maddi, sübtil ve mental bedenler fanidir (sonludur), şekilleri vardır ve değişebilir ve yok edilebilirler. Madde, sübtil ve mental alemler sahtedirler; hiçlik, hayal ürünü ve boş rüyalardır.

Tek gerçek Ruh-Ötesi (Paramatma)’dır. Bu nedenle, maddi, sübtil ve mental bedenleriyle, madde, sübtil ve mental alemleri deneyimleyen ruh, aslında gerçekte Ruh-Ötesi’nin gölgelerini, kendi gölgelerinin yardımıyla deneyimler. Diğer bir deyişle, fani (sonlu) ve yok edilebilir şekliyle ruh sahteliği, hiçliği, hayal ürününü ve boş düşü deneyimler.

Ruh, yanlızca Ruh-Ötesi’ni Öz’ü ile deneyimlediğinde, Gerçek’i gerçeklikle deneyimlemiş olur. Ruh maddi bedeninin bilincindeyken, o zaman bu ruh kendini maddi bedenle özdeşleştirir ve kendini maddi beden zanneder. Yani bu sonsuz, ebedi ve ezeli, şekilsiz ruh kendini sonlu, ölümlü ve şekilli olarak bulur. İzlenimler (sanskaralar) bu cehaletin nedenidir.

Başlangıçta ebedi ve ezeli olarak Ruh-Ötesi’nin içinde olan ruh, Bilgi kazanmak yerine izlenimler yoluyla önce cehaleti elde eder. Ruh belli bir izlenime göre, belli bir şekil (beden veya sharir) kazandığında, kendini bu belirli şekil olarak hisseder ve deneyimler. Taş-form’undaki ruh kendini taş olarak deneyimler. Bu doğrultuda zamanla, ruh kendini metal, bitki, solucan, balık, kuş, hayvan, erkek veya kadın olarak hisseder ve deneyimler. Maddi formun tipi ne olursa olsun ve formun biçimi ne olursa olsun, ruh kendini, kendiliğinden bu form, figür ve şekille bağdaştırır ve bu form, figür ve şekli kendiymiş gibi deneyimler.

Bir ruh sübtil beden bilincindeyken, o zaman bu ruh kendini sübtil beden olarak deneyimler. Bir ruh mental bedenin bilincine vardığında, o zaman bu ruh kendini mental beden olarak deneyimler. Şekilsiz ruhun, Sonsuz Ruh’un, kendini gerçekten bir maddi beden (sthuI veya shrarir) veya bir sübtil beden (pran) veya bir mental beden (manas veya zihin) olarak deneyimlemesi yanlızca izlenimler (nukuş-u emel veya sanskaralar) yüzündedir. Ruh madde alemi, maddi formlarla deneyimlerken, kendini sayısız maddi formlarla bağdaştırır ve ayrıştırır. Bu kendini maddi formlarla bağdaştırma ve maddi formlardan ayrıştırma sırasıyla doğum ve ölüm olarak adlandırılır. Gerçekte doğumsuz ve ölümsüz olarak var olan, ebedi ve ezeli, ölümsüz ruhun doğum ve ölümü sayısız defalar deneyimlemesinin nedeni yanlızca izlenimlerdir.

Ruh izlenimler nedeniyle bu sayısız doğum ve ölüm deneyimine katlanırken, yanlızca Ruh-Ötesi’nin gölgesi ve sahte olan madde alemi değil, onunla birlikte madde aleminin mutluluk ve sefaletini, erdem ve ahlaksızlığını da deneyimlemelidir. Mutluluğun ve sefaletin, erdem ve ahlaksızlığın ötesinde ve bunlardan bağımsız olan ruh, yanlızca izlenimler nedeniyle sefalet ve mutluluk, erdem ve ahlaksızlık deneyimlerine mutlaka katlanmalıdır. Şimdi şu kadarı kabul gördü ki doğum ve ölüm, mutluluk ve sefalet, erdem ve ahlaksızlık deneyimleri, ruhun yanlızca maddi formda, madde alem deneyimlenirken deneyimlenir; ama ruhun maddi formu ruhun bir gölgesidir ve madde alemi de Ruh- Ötesi’nin bir gölgesidir. Dolayısıyla ruh tarafından deneyimlenen tüm doğumlar ve ölümler, mutluluk ve sefalet, erdem ve ahlaksızlık deneyimleri, gölgenin deneyimlerinden başka bişey değildir. Bu nedenle tüm bu deneyimler sahtedir.

Meher Baba – Tanrı Konuşur Pdf İndir

Gelişim herhangi bir kült, cemiyet ya da

organizasyon kurmak için değil; ne de yeni bir din kurmak.

Vereceğim din birçoğunun ardındaki Tek’in Bilgisini öğretir.

İnsanların okumasını sağlayacağım kitap, hayatın gizeminin

anahtarını elinde tutan yüreğin kitabıdır.

Kafa ve yüreğin mutlu bir karışımını beraberimde getireceğim.

Tüm dinleri ve kültleri tekrar canlandıracağım ve onları

bir ipteki tespih taneleri gibi bir araya getireceğim.

-Meher Baba  

 

Sitemiz hiç bir şekilde maddi bir beklenti içinde olmayıp tüm paylaşılan bilgiler ücretsizdir. Destek Olmak isterseniz reklamlara tıklayabilirsiniz…

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı FACEBOOK-PAYLASIM-GRUBU.png

 

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.