Ruhsal Astroloji Jan Spiller pdf indir

0 3.465

Ruhsal Astroloji Jan Spiller pdf indir

Ruhsal Astroloji Jan Spiller pdf indir

Bu kitap benim mesleki sırlarımı içermektedir, bunlar son yirmi
yıldır kişisel astroloj i haritalarım okurken kullandığım ve son de –
rece başarılı sonuçlar elde etmemi sağlayan yöntemlerdir.
Birçok meslektaşım benim psişik olduğumu düşünür. Bu
doğru olabilir, ama ben bir astroloj i haritasına bakarken öncelikle
psişik yeteneklerimi kullanmam . Bir haritayı güvenle ve doğru
olarak yorumlamak için astrologların bir başlangıç noktası, yani
kişisel bir haritaya ilk kez baktıklarında üzerinde odaklanabile –
cekleri bir alan olmalıdır. Bu Güneş burcu, Ay’ın pozisyonu, Gü –
neş ve Ay Tutulmaları, önemli veçheler, Ateş, Su, Toprak ya da
Hava burçlarındaki gezegenlerin sayısı olabilir. Her astrolog ha –
ritanın geri kalan bölümüne kendi kişisel girişiyle erişir, onu bu
kişisel girişle “görür” ve yorumlar.
Ben Düğümleri kullanırım. Düğümler, bireye başarı, özgü –
veni ve kişiliğinde denge kazanma konusunda doğru olarak reh –
berlik etmem için gerekli olan bilgiyi bana her zaman vermiş –
lerdir. Okumalarımın doğruluğu “psişik yetenekler”den değil, da –
ha çok, Düğümler’in faaliyetine dikkat etmemden kaynaklanır.
Bireysel bir astroloj i haritasına baktığımda, önce, burç ve ev
olarak, Ay’m Kuzey ve Güney Düğümleri’nin pozisyonuna dikkat
ederim . Sonra, Düğümler’in öteki gezegenlere yaptıkları (astro –
loglarca “veçheler” olarak adlandırılan) geometrik ilişkilere ve
Düğümler’in içinde bulundukları burçları yöneten gezegenlerde
olağandışı durumlar olup olmadığına dikkat ederim . Birden tüm
harita canlanır ve bu kişinin bireysel zorluklarının neler olduğu nu,
ve bu yaşamda başarı ve doyuma ulaşmak için hangi karak ter
niteliklerini geliştirmesi gerektiğini anlarım.
11

Ruhsal Astroloji Jan Spiller pdf indir

DOGRULUK
Bu kitabın sizce bir değeri olması için astrolojiye inanmanız ge rekli
değildir. Psikolojik ya da bilimsel bir düzeyden incelendi ğinde,
astrolojinin inançla hiçbir ilgisi yoktur. Astroloji uygula malıdır. Bilgi
edinme ve deneyler yapmayla ilgilidir. Astroloji ta rafından sunulan
psikolojik profiller kendinizi tanımanıza yar dımcı olabilirler mi? (Geniş
kapsamlı doğum haritanıza dayandı ğında) astrolojinin yapabileceği
zamanlama tahminleri zamanı nızı daha etkili biçimde kullanmanıza
yardıma olabilir mi?
Bu kitapta sunulan bilginin gerçeğini değerlendirirken, ken di içsel
bilişinize ve geçmiş deneyimlerinize kulak verıneniz önem lidir. Başkaları
ne düşünürlerse düşünsünler, yalnızca siz kendi içsel savaşlarınızın
doğasıın bilirsiniz.
Eğer Kuzey Düğümü kişilik tipinizi dengelemek için öneri len
deneyleri yaparsanız, doğru yolda olup olmadığınızı anlamak için enerji
düzeyinize bakın. Eğer bu deneylerden birini yaptık tan sonra enerji
düzeyiniz yükseliyor, kendinizi mutlu ve özgür hissediyorsanız, o
zaman “doğru yoldasınız” demektir! Kendini ze güvenin. Eğer kendinizi
böyle hissetmiyorsanız, başka bir de neyi uygulayın. Doğru yolda
olduğunuzu kendinizi mutlu ve/ve ya özgür hissedip hissetınediğinize
bakarak anlayabilirsiniz.
Sizin Kuzey Düğümü bölümünüzde yapılan önerilerin ba zıları size
“doğru gelmiyorsa,” orada da kendinize güvenin. Bu daha önce
üstesinden geldiğiniz, ya da herhangi bir nedenden ötü rü size tümüyle
uymayan bir alan olabilir. Bu bir çift ayakkabı yı denemeye benzer,
onların uyup uyınadıklanın yalnızca siz bi lirsiniz. Yine, kendinize
güvenin.
Sizin için yeni olduklarından, başlangıçta bazı öneriler size
ürkütücü gelebilir. Ama, onlar size uygun geliyor ve doğru görü –
nüyorlarsa, risk alın ve onları uygulayın. Deneyinizden kalıcı bir
korkusuzluk ve özgüveni duygusuyla çıktığınızı göreceksiniz. De –
ğişimlerin meydana geldiğini anlayacaksınız, çünkü birkaç hafta ya da
birkaç ay önce sizi rahatsız eden şeyler artık rahatsız et meyecekler.
Dostlarınız bu şeyleri hala hissedebilirler, ama siz

Ruhsal Astroloji Jan Spiller pdf indir

Giriş
başka bir şey hissedeceksiniz: Geçmişte elde edemediğiniz bir dinginlik
hissedeceksiniz.
oırııKte, ou Kıtaoı yazına surecınae, oenıın Kenaı auguınseı ourç ve
evimden başka burçlarda da çözülmemiş so runlanının olduğunu fark
ettim. Fark, işlev-bozukluğunun de-rinliğindedir. Eğer bir kişinin Kuzey
Düğümü Yengeç Burcu’nda ya da 4. Ev’deyse, onun kontrolü elden
bırakma, itimat etme ve duygularım açıkça ifade etme sorunu çok
büyüktür; bu bir gra nit bloğunu yontmaya benzer! Ama, Kuzey
Düğümü başka bir burçta olan bir kişi de duygularını ifade etmekte
zorlanabilir. Kuzey Düğüınü’nün Yengeç burcunda olduğu bölüm
onların sa vunınasız olma konusundaki sorunlarım çözmelerine yardımcı
olabilir, denge ve rahatlık yaratma konusunda pratik yaklaşım lar
önerebilir. Aradaki fark, bu önerileri bu “diğer” alanlarda uy gulaınanızın
kendi düğümsel yerleşiıninizde uygulamanız kadar güç olmayacağıdır.
Örneğin, benim Kuzey Düğüınüın ne Koç Burcu’nda ne de l .
Ev’dedir, ama Koç Kuzey Düğümü bölümünü yazarken, bu in sanların
üstünde çalıştıkları “kendini öne sürıne” ve diğer bazı konularda
sorunlarım olduğunu anladım. O bölümü yazarken, bu yaratıcı süreçte
içimde bir şey düzeldi ve spontane olarak kendi mi daha yapıcı bir
biçimde öne sürıneye ve daha dürüst olmaya başladım. Ve yaşamım çok
daha kolaylaştı! Bir kez “onu anladı ğıında,” uyum sağlamam ve
değişmem kolay oldu. Bununla bir likte, benim Kuzey Düğüınüın’ü
içeren burçta ve evde bu iş çok daha güçtür. Bunu yirıni yıl önce
“anlamaya” başlamıştım ve ha la bunun üzerinde çalışıyorum.
BİLGİ YOLUYLA ŞEFKAT
Astrolojiye gerçekten açık fikirli bir anlayışla yaklaşıldığında, o
doğrudan koşulsuz sevgiye götürür. Bir kişinin içsel işleyiş hiçi mini ve
“aksaklıklarıın” tam olarak anladığınızda, ona nasıl kıza-

Ruhsal Astroloji Jan Spiller pdf indir

Ruhsal Astroloj i
bilirsiniz? Hepimiz sahip olduğumuz ışıkla elimizden geleni y a –
pıyor ve kusurlarımızın üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Neden?
Çünkü bu pratik bir şeydir. İçsel aksaklıklarımız istediğimiz şeyi
elde etmemizi engellerler. Bu hepimiz için geçerlidir.
Günlük gazetelerde ve dergilerde yayınlanan yıldız falları
dikkate alan tahminlerdir. Geniş kapsamlı doğum astrolojisi on
gezegenin (galaksiye Dünya üzerindeki etkisi açısından bakıl –
<lığında, bu çerçevede Güneş ve Ay da gezegen olarak kabul
edi lir) burç pozisyonlarım, birey doğduğu sırada faal olan ekseni
ve Düğümler, Tutulmalar vs. gibi birkaç noktayı dikkate alır. As –
lında, her birimiz tamamen kendimize özgüyüz; tüm gezegenler
Güneş’in çevresinde deği şik hızlarda döndüklerinden, bir doğum
haritası 25.000 yıl boyunca yinelenemez. Siz doğduğunuz, ilk so –
luğunuzu aldığınız anda, tüm insanlık -o sırada yaşayan herkessizinle
birlikte o anı geçirmiştir. Herkes o anı kendisi için sevin –
dirici kılmak için elinden geleni yapmış, ama sonra bir sonraki an
gelmiş ve insanlık onunla baş etmek zorunda kalmıştır; bu anlar
birbirini izleyerek, sonunda şimdiki ana gelinmiştir. Ama
doğduğunuz an, varkğınızm hücresel düzeyine damgalanmış, ve
sizin bir parçanız olarak kalmıştır.
Bu bağlantıyla, dünya üzerinde herkes için o anı arındır ma
sorumluluğunu üstlendiniz, ve kendi doğum anınızı kusursuzlaştıracak
güce yalnızca siz sahipsiniz. Siz, adeta, o zaman di –
limini alır, onu yavaşlatır ve tüm bir enkarnasyon boyunca süre –
cek kadar uzatırsınız. Ve o doğum anı üzerinde çalışmaya başla –
dığınızda, “donanımınızın” çok iyi işlemeyen bölümlerini ele alıp,
onları ayarlayarak, böylece yasanımızda mutluluk ve sevinç ya –
rattığınızda, bu değişimlerin olumlu enerjisi herkesi etkiler. Ki –
şisel yaşamınız yoluyla aslında geçmişte yaşanmış bir anı değiş –
tirirsiniz; ve geçmişi deği ştirdiğinizde, o herkes için şimdiki za –
marn değiştirir. Birçok ruhsal öğretmen, “Başkaları için yapaca –
ğımız en iyi şey kendi üzerimizde çalışmaktır, ” demiştir. En de rin
düzeyde hepimiz birbirimize bağlıyız; biz Bir’iz.

Ruhsal Astroloji Jan Spiller pdf indir

İÇSEL DONANIM
Astroloji haritası aslında şematik bir haritadır: O, insanların “iç sel
donanımını” gösteren bir grafiktir. Her birimizin içsel dona nıını farklıdır.
Bu donanım “iyi” ya da “kötü” değil, yalnızca o şe kilde düzenlendiği
için öyledir. Doğum haritanız, doğduğunuz sı radaki içsel donanımınızın
bir tablosunu gösterir; ama, bu dona nıınla ne yapacağınız size
kalmıştır.
Kendi davranış biçimlerinizi taraf sız bir gözle görebildiği nizde,
daha verimli sonuçlar ve daha iyi bir perfo nnans elde et ınek için
ayarlamalar yapabilirsiniz. Herhangi bir donanım bo zukluğu
düzeltildiğinde, sonuçta yaşamınız (önce içsel, sonra dış sal olarak)
daha pürüzsüz bir biçimde akar. İçsel donanımınızı berrak bir biçimde
gördüğünüzde, yapısal “aksaklıkların” farkı na varabilir ve yararınıza
olmayan davranışları sürdünneıneyi se çebilirsiniz.
Örneğin, bir insan (doğum haritasına bakarak) her şeyin ya nıtını
bildiğini sanına eğiliminde olduğunu ve bu nedenle sabır sızlandığını ve
onu başkalarından ayıran bir ” kendini üstün gör ıne” tutumu
sergilediğini objektif bir biçimde anlarsa (Kuzey Dü-ğüınü’nün İkizler
Burcu’nda ya da 3. Ev’de olması durumunda ki gibi), bu eğilimi bilmek,
onun kendi fikrini ileri sünneden ön ce başkalarının olgulara dayalı
bilgilerini saygıyla kabul etmek için bilinç/; olarak daha çok zaman
ayınnasını sağlayacaktır. Yal nızca bu ayarlama bile, kişinin sosyal
ilişkilerinde büyük bir fark yaratacaktır.
Hepimizin uygunsuz davranışa, yalnızlık ve mutsuzluğa yol açaıı
eğilimlerimiz vardır. İşin püf noktası, kendi aksadıklarıını zı keşfetmek ve
onlardan sakınmak için kendimizi güçlendinnek tir. Bu objektif bilgi ile,
artık karanlıkta iş gönneyiz ve yaşamın neden bizi mutsuz eden bir geribildiriınde
bulunmayı sürdürdü ğünü aıılarız. Y aşaın, gözlerimiz bağlı
olarak yürümek için çok kısadır. Bu kitabın aınacı, Ay’ın Kuzey ve
Güney Düğümleri tara fından betimlenen on iki kişilik tipi içinde neyin
işe yaradığını, ve neyin işe yaraınadığını açıklığa kavuştunnaktır.

Ruhsal Astroloji Jan Spiller pdf indir
Ruhsal Astroloji
Bu kitap, sizin yalnızca haritanızın bir toplaını olmadığını zı
anlaınaya dayandırılmıştır. Harita, kişilik yapınızın bir tablo sudur; aına
haritanın ardında yataıı etken, ve kişiliği (doğum ha ritaııızın betimlediği
enerjileri) seçtiği biçimde kullanma gücüne sahip olan sizsiniz. Kişiliğin
bilinçsiz biçimde iş gönnesine izin venneniz, ya da yaşamın sizin
yararınıza olacak biçimde akması için sorumluluk alıp enerjiyi
anndınnanız size bağlıdır.
NASIL KAZANILIR/ NASIL KAYBEDİLİR
Kişiliğin içinde, astrolojide kullanılan on değişik gezegen tarafından
temsil edilen on değişik hakimiyet alam vardır. Doğum ha ritanızın
grafiğine bakıp, bazı yanlarınızın sürekli olarak birbir leriyle
savaştıklarım ve her türlü çatışan enerji yarattıklarım gö rebiliriz. Diğer
yanlarınız tam bir uyum içindedir; yaşamınızın o alanlarında hiçbir
zaman bir mücadele olmayacaktır. Daha da derin bir düzeyde,
kişiliğinizdeki her şeyin ondan kaynaklanıp ortaya çıktığı temeli
görebiliriz. Bu kitabın amacı, bu temeli de rinlemesine araştınnak, onu
tanımlamak, ve onda bazı ayarla malar yapmaktır. Bu ayarlamalar,
gezegenlerin enerjilerinin da ha uyumlu bir biçimde birlikte var olmalarım
sağlayacaktır.
İçinizde doğal bir General’in bulunduğunu ve her şeyin bir
uyarıyla anında onun çevresinde toplanmaya gönüllü olduğunu hayal
edin. Yapmanız gereken tek şey o General’in borazanım öttünnektir, o
zaman birbirleriyle savaşaıı yaıılannız hemen si lahlarım bırakıp,
General’in arkasında sıraya dizileceklerdir. Ba nş içinde olan ve belki
biraz tembelleşen yaıılarınız da o çağny ı duyacak, yerlerinden kalkacak
ve General’in arkasında sıraya gi receklerdir. Bu gerçekleştiğinde,
kendinizi hemen bütünleşmiş ve merkezlenmiş hissedersiniz, ve
yaşamımzdaki dışsal durum lar değişmeye başlar. En önemlisi, bu
durumlarla olaıı ilişkiniz de değişir. Bu yeni hakim bakış açısından, ne
yapacağınızı berrak biçimde görürsünüz, ve giriştiğiniz eylem
kendiliğinden başarılı olur.
Haritanızda, Ay’m Kuzey Düğümü Generali temsil eder.

Ruhsal Astroloji Jan Spiller pdf indir
Giriş
İçsel benliğinizi bütünleştirme ve dengeleme formülüne bir kez
ulaştığınızda, bu bir sihir etkisi yapar. Eğer formülü “hatırlama yı
hatırlarsanız” ve içsel enerj iyi -ve dolayısıyla dışsal durumlanlehinize
döndürecek “deneyleri ” yaparsanız, bu yaşamınızdaki
her durumda her zaman iyi sonuç verecektir.
Başlangıçta, bu deneyleri yapmak kolay olmayabilir. Hatta,
korkutucu bile olabilir. Örneğin, eğer sizin Kuzey Düğümünüz
Yengeç Burcu’ndaysa, savunmasız olmanızın ve duygularınızı,
korkularınızı açığa vurmanızın yararınıza olacağım bilmiyorsunuzdur.
Geçmiş yaşamlarınızda savunmasız olmaya alışık değil –
diniz; aslında, gerçek duygularınızı açığa vurduğunuzda kendini zi
ölecekmiş gibi hissedebilirsiniz, içinizdeki her şey buna dire –
nebilir. Ancak, bunu yine de yapacak olursanız, sizin için bir de –
ğişim gerçekleşecektir. O durumda bir şeyin öldüğünü, ama öle –
nin siz değil, kendim size bağlamış olan bir korku olduğunu an –
layacaksınız. O deneyi uyguladığınızda, korku dağılır ve siz yeni
bir korkusuzluk ve güven duygusuyla ortaya çıkarsınız. Ama, bu
size bağlıdır. Siz risk almadıkça hiçbir şey olmaz; olumlu eylem
korkunun ilacıdır.
Kuzey Düğümünüz’ün pozisyonunu incelediğinizde, tüm bu
yaşamınızın altında yatan temel derse bakmaktasınızdır. Dolayı –
sıyla, değişimler bir anda gerçekleşmeyebilir. Yeni bir yöne
doğru yürümeye başladığınızda, birçok enkamasyon boyunca
derinlere kök salmış alışkanlıklara karşı çıktığınızı unutmayın.
İşte bu yüz den, işleri yeni bir biçimde yapmayı hep hatırlamalı,
ve geçmiş yaşamlarınızdan miras kalan dengesizlikleri halletme
yolunda ilerlemeyi sürdürmelisiniz.
Bu kitabın amacı, “kendinizi yanıltmanız” için size bir baş ka
araç vermek ve geçmiş yaşamlarınızda bırakmamış olduğu nuz
alışkanlıkları göstermek değildir. Onun amacı, işleri yeni bir
biçimde yapmayı nasıl deneyebileceğinizi size göstermektir. For –
mülü uygulamayı hatırladığınız her seferinde, durumun lehini ze
döndüğünü ve herkesin sizi onayladığını göreceksiniz. Ama,
basan karşısında bile, yeni bir davranış biçimini uygulamayı ha-

Ruhsal Astroloji Jan Spiller pdf indir
Ruhsal Astroloj i
tırlamak bazen zaman alır. Ne d e olsa, b u bir süreçtir.
Yalnızca Kuzey Düğümünüzle ilgili bölümü okumanız bile
bir fark yaratacak ve doğal bir değişim sürecini başlatacaktır.
Önerileri uygulamanız bu süreci hızlandıracaktır, ama nihai ola –
rak yalnızca bilinç değişim-dönüşüm yapabilir. Örneğin, bir in san
kırmızı ışıkta yolun karşı tarafına geçmeden önce, bir kam yonun
ona çarpacağım biliyorsa, bunu yapar mı? Kuşkusuz, ha yır.
Hepimiz zevk almak ve acıdan kaçınmak isteriz. Olumsuz bir
geri-tepmenin bilincinde olmak, çoğunlukla, nedeni harekete
geçirmekten kaçınmak için yeterlidir.
ASTROLOJİ, MADDİ BAŞARI ve RUHSALLIK
Maddi doyum hiçbir zaman kalıcı, kesintisiz bir mutluluğun
anahtarı değildir. O her zaman geçicidir, ve basit maddi doyu mu
her zaman doyumşuzluk izler. Mutluluk arayışının nihai çö zümü
ruhsaldır. Ancak bazen, içimizin derinliklerinde, yadsınamayacak
ya da unutulmayacak dünyevi bir arzu vardır; ondan
kurtulmak için o maddi olarak gerçekleştirilmelidir.
Bu noktayı açıklamak için, yıllar geçmesine karşın gözde
öğrencilerinden birinin hala tam aydınlanma ve vecit haline eriş –
memiş olduğunu fark eden bir Budist Üstadın öyküsünü örnek
verebiliriz. Bu öğrenci otuz yıldır onunla birlikteydi, kendini Üs –
tadına ve katı uygulamalarına adamıştı, ama hala o en yüksek
ha le ulaşamamıştı . Bir gün, Üstat öğrencisine, “Haydi, ben bir
hac yolculuğuna çıkıyorum, ve sen de benimle gel, ” dedi .
Birlikte, uzaklardaki sıradağlara doğru kilometrelerce yü –
rüdüler. Günler haftalar oldu, sonra bir ay geçti, ve onlar hala
yolculuklarım sürdürüyorlardı . Bir gün Üstat durdu ve uzakta ki
bir tepeyi işaret ederek, öğrencisine, ” Şu dağın tepesini görü yor
musun? ” dedi . Dağın tepesindeki sis dağılmaktaydı ve orada
güneş ışınlarıyla parıldayan büyük bir şato belirmişti .
Öğrenci: “Evet, Üstat.”
Üstat: “Ve dağın tepesindeki o evi görüyor musun? “
Öğrenci: “Evet, Üstat. “

Ruhsal Astroloji Jan Spiller pdf indir
Giriş
Üstat: “Birçok yaşam boyunca, sen bir evinin olmasını iste –
din ve bu arzun gerçekleşmedi . O, seni bağlayan, aydınlanmam
ve sonsuz bir mutluluğa erişmeni engelleyen sonuncu ipliktir.
Sana verdiğim uygulamaların hiçbiri bu derin arzuyu yok ede –
medi . Dolayısıyla, bu arzu gerçekleştirilmelidir. Artık o ev senin –
dir; sen ona sahipsin …
O anda öğrenci tam olarak aydınlandı .
Bazı dünyevi ya da maddi arzular bizim için o kadar önemli
olmadığından, onları aklımızdan çıkarıp atabiliriz. Bir süre son ra
onlardan vazgeçebiliriz. Bazıları da, onları bir düzeyde ger –
çekleştirmeden bizi terk etmeyeceklerdir. Bir kez kişilik başarıy –
la bütünleştirildiğinde, daha az önemi olan arzular kaybolmaya
başlar ve gerçekleştirilmeyi talep eden arzular maddi dünyada
daha kolayca elde edilebilirler.
Bu kitabın amacı, bireyin aradığı maddi deneyimleri daha
kolayca elde edebilmesi için, kişilik yapışım pratik olarak yem den
bütünleştirmeyi kolaylaştıracak bir formül sunmaktır. Bir kez
benlik mekanizması ya da kişilik verimli çalışmaya ve gün lük
yaşamımızda mutlu sonuçlar yaratmaya başladığında, temel
gereksinimlerimiz karşılanır ve kişisel ego ile özdeşleşmenin ve
yalnızca maddi ödüller kazanmanın ötesinde, daha yüksek dü –
zeyde bir mutluluğa ve doyuma açık oluruz. Arzular karşılandı –
ğında ve dış hedefler artık o kadar çekici ve zorlayıcı olmadıkla –
rında, kişilik rahatlar. Bu huzurun içinde daha yüksek bilinç ha –
line ve bizim doğal halimiz olan daha derin bir mutluluğa açık
oluruz. Bu durum Kutsal Kitap’ta, “Yeryüzünde Cenneti
deneyimlemek”
olarak tanımlanır.

Sitemiz hiç bir şekilde maddi bir beklenti içinde olmayıp tüm paylaşılan bilgiler ücretsizdir. Destek Olmak isterseniz reklamlara tıklayabilirsiniz…

Kitabı aşağıdaki linkten indirebilirsiniz

Ruhsal Astroloji Jan Spiller pdf indir

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.