Zecharia Sitchin Enki’nin Kayıp Kitabı PDF indir

0 1.015

Zecharia Sitchin Enki’nin Kayıp Kitabı PDF indir

Kitabın Giriş Bölümü Aşağıdaki Gibidir…

445.000 yıl kadar önce başka bir gezegenin astronotları altın
aramak amacıyla Dünya’ya geldiler.
Dünya’nın denizlerinden birine iniş yapıp kıyıya çıktılar ve
Eridu’yu, “Uzaklardaki Yuva”yı kurdular. Zaman içinde, bu ilk
yerleşim bir uçuş kontrol merkezi, bir uzay limanı, madencilik

operasyonları ve hatta Mars’ ta kurulan bir ara istasyonla birlik-
te tam bir Dünya Misyonuna dönüştü.

İş gücü açısından az sayıda olan astronotlar, İlkel İşçiler -Fb-
mo sapiens- oluşturmak için genetik mühendislik uyguladılar.

Yeryüzünü devasa bir afetle silip süpüren Tufan taze bir başlan-
gıç yapmayı gerektirdi; astronotlar tanrılara dönüşürken in-
sanoğluna uygarlığı bahşedip ona nasıl tapınacağını öğrettiler.

Derken, elde edilen her şey Dünya’ya gelen bu ziyaretçilerin
kendi aralarındaki rekabet ve savaşlar sebebiyle ortaya çıkan bir
nükleer felaket yüzünden yaklaşık dört bin yıl önce darmadağın
oldu.

Dünya üzerinde meydana gelenler, özellikle de insanlık tari-
hi başladığından beri olan olaylar Zecharia Sitchin tarafından

Kitabı Mukaddes’ ten, kil tabletlerden, kadim mitlerden ve arke-
olojik keşiflerden teker teker ayıklanıp yazarın Dünya Tarihçesi

adlı dizisinde biraraya getirildi. Ama Dünya’ da yaşanan olay-
lardan önce neler olmuştu? Bu astronotların kendi gezegenleri

Nibiru’ da neler olmuştu da uzay yolculuklarına, altına duyulan

Zecharia Sitchin Enki’nin Kayıp Kitabı PDF indir
ihtiyaca, İnsanoğlunun oluşturulmasına yol açmıştı?
Gök ve uzay destanlarının baş oyuncularını hangi duygular,

rekabetler, inançlar, ahlak kuralları (veya ahlak eksikliği) hare-
kete geçirmişti? Nibiru üstünde ve Dünya üstünde gerilimin hr-
manmasına sebep olan ilişkiler nelerdi? Yaşlılar ile gençler, Ni-
biru’ dan gelmiş olanlar ile Dünya’ da doğmuş olanlar arasında-
ki gerileme sebep olan neydi? Ve olanlar ne dereceye kadar Ka-
der -geçmişteki olayların kaydının geleceğin anahtarını taşıdığı

bir kader- tarafından belirlenmekteydi?
Baş aktörlerden olup olaylara tanık olan, Kısmet ile Kader
arasındaki farkı görebilen birinin her şeyin, yani İlk Şeylerin ve

belki de Son Şeylerin Nasıl, Nerede, Ne Zaman ve Niçin gerçek-
leştiğini gelecek nesiller için kayda geçirmesi ne kadar hayırlı

olurdu, değil mi?

Ama bazıları tam olarak böyle yapmışlardı ve bunların ara-
sında en önde geleni, yeryüzüne inen ilk astronot grubunun ko-
mutanıydı!

Bilginler de ilahiyatçılar da kutsal kitapta geçen Yaratılış,

Adem ve Havva, Aden Bahçesi, Tufan, Babil Kulesi hikayeleri-
nin aslında binlerce yıl önce Mezopotamya’ da, özellikle Sümer-
ler tarafından yazılmış metinlere dayandığını kabul etmekteler.

Ve Sümerler de -pek çoğu uygarlıkların başlangıcından önce,

hatta insanoğlu ortaya çıkmadan önce yaşanmış- geçmiş olayla-
ra ilişkin bilgilerini Anunnakilerin (“Gökten Dünya’ya İnmiş

Olanlar”) yazılarından elde ettiklerini açıkça belirtmişlerdi.
Kadim uygarlıkların yıkıntıları arasında, özellikle de Yakın
Doğu’ da yaklaşık yüz elli yıldır sürdürülen arkeolojik keşiflerin
bir sonucu olarak çok sayıda bu tür daha eski tarihli metinler

bulundu; buluntular ayrıca ya keşfedilen metinlerde sözü edi-
len veya varlıkları hakkında bu tarz metinlerden sonuca varılan,

kraliyet ya da tapınak kütüphanelerinde kataloglara kaydedil-
dikleri için var oldukları bilinen kayıp metinlerin -sözde kayıp

kitapların- ne kadar çok olduğunu da ortaya çıkardı.

“Tanrıların sırları” bazen destansı hikayelerde kısmen de ol-
sa ortaya serilmekteydi; Gılgamış Destanı tanrıların insanoğlu-

Zecharia Sitchin Enki’nin Kayıp Kitabı PDF indir
nun tufan sırasında yok olmasına izin veren kararına yol açan
aralarındaki tarhşmaları.açığa çıkartmışh, Atra Hasis adlı başka

bir metin ise alhn madenlerinde güç koşullarda çalışan Anunna-
kilerin isyanının nasıl olup da İlkel İşçilerin, yani Dünyalıların

oluşturulmasına yol açtığı hatırlanmaktaydı. Zaman zaman bu
derlemeleri yazanlar astronotların liderlerinin ta kendileriydi:
Nükleer felakete yol açan iki tanrıdan birinin suçu düşmanına
atrnaya·çalışmasını anlatan ErraManzumesi adlı metinde olduğu

gibi, bazen seçtikleri bir yazıcıya dikte ettiriyorlar; bazen de tan-
rı, yazıcılığı üstleniyordu, hpkı tanrının bir yer altı odasına sak-
ladığı (Mısıı’ın bilgi tanrısı) Torun Sırlan Kitabfnda olduğu gibi.

Kitabı Mukaddes’e göre Yüce Rab Yahveh buyruklarını seçil-
miş halkına teslim ettiğinde, Sina Dağında Musa’ya verdiği iki

taş tabletin üstüne bunları kendi eliyle yazmıştı. Alhn buzağı

olayına tepki gösteren Musa bunları elinden fırlahp ilk tablet ta-
kımını kırınca, kırk gün kırk gece dağda kalıp Rab’bin dikte et-
tiği sözleri yeni tablet takımının her iki yüzüne kendi elleriyle

yazmışh.

Mısır kralı Khufu’nun (Keops) döneminden kalan bir papi-
rüs üstüne kaydedilmiş Torun Sırlan Kitabı ile ilgili bir hikaye

olmasaydı o kitabın varlığından asla haberdar olamazdık. Kut-
sal kitabın içinde yer alan Mısıı’ dan Çıkış ve Yasanın Tekrarı ki-
taplarında anlahlanlar olmasaydı, ilahi tabletler ve içerikleri

hakkında asla bilgi sahibi olamazdık ve hepsi de var oldukları
na dair bilginin bile gün ışığına çıkamadığı o muammalı “kayıp

kitaplar” kalabalığının bir parçası haline gelirlerdi. Bazı durum-
larda belirli metinlerin var olduğunu bilmek ama içerikleri hak-
kında hiçbir şey bulamamak da az acı değildir. Kitabı Mukad-
des’te bilhassa sözü edilen Yahveh’nin Savaşları Kitabı ve Yaşar

Kitabı bunlardandır. En azından şu iki örnek için, kutsal kitabı
kaleme alanların bildiği daha eski tarihli metinler olan bu eski
kitapların var oldukları sonucunu çıkarabiliriz. Yaratılış Kitabı
nın beşinci bölümü “Bu Adem’in Tolaiot kitabıdır” ibaresiyle
başlar, Tolaiot terimi genellikle “nesiller” olarak çevriliyorsa da
daha doğru olan anlamı “tarih veya şecere kaydı” şeklindedir.

Zecharia Sitchin Enki’nin Kayıp Kitabı PDF indir
Diğeri ise Yarahlış Kitabının alhncı bölümünde Nuh ve Tufan ile
ilişkili olaylar “Bu Nuh’un Tole:lot’udur” diyerek anlatılmaya

başlanır. Gerçekten de Adem ve Havva Kita.bı olarak bilinen bir ki-
tabın bazı parçalan Ermeni, Slav, Süryani ve Habeş dillerinde

binlerce yıl boyunca varlığını sürdürebilmiş ve (kutsal kabul
edilen Kitabı Mukaddes’e dahil edilmeyen, güya uydurulmuş
kitaplardan biri olarak görülen) HanokKitabtnda bilginlerin çok

daha eski tarihli Nuh Kitabtndan alınmış olduğunu düşündük-
leri parçalar yer almaktadır.

Kayıp kitapların çokluğuna ilişkin olarak sıkça verilen bir ör-
nek de Mısırdaki ünlü İskenderiye Kütüphanesidir. M.Ö. 323’te

ölen İskenderin ardından general Ptolemi tarafından kurulan
kütüphanede yarım milyondan çok “cilt,” yani (kil, taş, papirüs,

parşömen gibi) çeşitli malzemeler üstüne yazılmış kitap bulun-
duğu söylenmekteydi. Bu bilgi birikimini incelemek üzere bil-
ginlerin toplandıkları bu büyük kütüphane M.Ö. 48′ den başla-
yıp M.S. 642′ deArap istilasına dek uzanan savaşlar sırasında ya-
kılıp yıkıldı. Bu bilgi hazinesinden geriye kalan yalnızca İbran-
ca Kitabı Mukaddes’in ilke beş kitabının Yunanca tercümesi ve

kütüphanede sürekli kalan bazı bilginlerin yazılarından küçük
kısımlardır.

M.Ö. 270 civarında ikinci Ptolemi kralının Yunanlıların Ma-
netho dedikleri bir Mısırlı rahibe Mısırın tarihini ve tarih önce-
sini derleme görevini vermiş olduğunu biliyoruz. Manetho şöy-
le yazmıştı; ilk başta yalnızca tanrılar hüküm sürdüler, sonra ya-
rı tanrılar ve en sonunda, M.Ö. 3100 civarında firavun hanedan-
ları başladı. Manetho ilahi saltanatların Tufandan on bin yıl ön-
ce başlayıp binlerce yıl sonrasına dek sürdüğünü ve tufandan

sonraki dönemde tanrılar arasında çarpışmalar ve savaşlara ta-
nık olunduğunu yazmıştı.

İskenderin Asya’daki topraklarında saltanat general Sele-
ukos ve ardıllarının elindeydi ve Yunanlı alimler için geçmişte

yaşanmış olayların kaydının çıkarhlması çabası orada da sür-
mekteydi. Babil tanrısı Marduk’un rahiplerinden biri olan ve çe-
kirdeğini Harran’ daki tapınak kütüphanesinin oluşturduğu kil

Zecharia Sitchin Enki’nin Kayıp Kitabı PDF indir
tablet kütüphanelerine kolayca erişebilen Berossus, tufandan
432.000 yıl kadar önce tanrılar gökten Dünya’ya geldiklerinde
başlayan tanrılar ve insanların tarihini üç cilt halinde yazdı. İlk
on komutanın adlarını ve saltanat sürelerini sıralayan Berossus
bir balık gibi giyinmiş olan ilk komutanın denizden yüzerek kı
yıya çıktığını bildirmişti. İnsanoğluna uygarlığı veren oydu ve
Yunancaya çevrilen ismi Oannes’ti.
Pek çok ayrıntıda birbirlerine tam olarak uyan bu iki rahip
Dünya’ya inen bu gök tanrılarını, Dünya’da yalnızca tanrıların

hüküm sürdüğü bir dönemi ve tufan denilen o büyük afeti an-
latmaktaydılar. Bu üç ciltten (çağdaşı olan başka yazılarda) ko-
runabilmiş irili ufaklı parçalarda Berossus, Büyük Tufandan ön-
ceye ait yazıların -kadim tanrılar tarafından kurulan ilk şehir-
lerden biri olan, Sippar denilen o çok eski şehirde güvenle sak-
lanan taş tabletlerin- varlığını bilhassa belirtmektedir.

Tanrıların tufan öncesinde kurdukları diğer şehirler gibi Sip-
par da tufan sularının alhnda kalıp yok olmasına rağmen, tufan

öncesi döneme ait yazılara ilişkin bir bahis Asur kralı Asurbani-
pal’ in (M.Ö. 668-633) tarih kayıtlarında su yüzüne çıkıverir. On

dokuzuncu yüzyılın ortalarında arkeologlar -<> zamana dek yal-
nızca Eski Ahit’ ten bilinmekte olan- kadim As ur başkenti Nine-
ve’ yi bulduklarında Asurbanipal’in sarayındaki kütüphanenin

yıkınhlarında üstü yazılarla kaplı yaklaşık 25.000 adet kil table-
tin kalıntılarını keşfettiler. “Eski metinler”in pek hevesli bir ko-
leksiyoncusu olan Asurbanipal, tarih kayıtlarında şöyle övün-
mekteydi: “Yazıcıların tanrısı bana ilminin bilgisini bahşetti; ya-
zının gizlerine inisiye edildim; Şumer dilinde yazılmış ayrıntılı

tabletleri bile okuyabilirim; tufandan önceki günlerden kala taş
yontulardaki muammalı sözleri anlıyorum.”

Şumer (veya Sümer) uygarlığının günümüzde Irak olarak bi-
linen bölgede, Mısırdaki firavun çağı uygarlığından neredeyse

bin yıl önce gelişip büyüdüğü ve daha sonra bunları, Hint altkı
tasındaki İndüs Vadisi uygarlığının izlediği artık biliniyor. Ayrı

ca tanrıların ve insanların tarihlerini ve hikayelerini ilk kez ya-
zıya geçirenlerin Sümerler olduğu ve aralarında İbranların da

Zecharia Sitchin Enki’nin Kayıp Kitabı PDF indir

bulunduğu diğer tüm halkların Yarahlış, Adem ve Havva, Ka-
yin ve Habil, Tufan, Babil Kulesi hikayelerini onlardan aldıkları

bilinmektedir; bu gerçek Yunanlıların, Hititlerin, Kenanlıların,
Perslilerin ve Hint-Avrupalıların yazılarında ve hatıralarındaki

tanrıların savaşları ve aşkları hikayelerine de yansır. Tüm bu es-
ki yazıların iddia ettikleri gibi onların kaynaklan da çok daha

eski tarihli, bazısı bulunmuş ama çoğu kayıp olan metinlerdi.

Böyle çok eski tarihli yazıların sayısı akıllara durgunluk ve-
recek kadar çoktur; kadim Yakın Doğu’nun harabelerinde bin-
lerce değil on binlerce kil tablet keşfedilmiştir. Pek çoğu ticaret,

işçi ücretleri ve evlilik sözleşmeleri gibi günlük yaşamın çeşitli
yanlarıyla ilgili kayıtlardır. Çoğunlukla saray kütüphanelerinde
bulunan diğerleri ise kraliyet tarihi kayıtlarını oluşturmaktadır;

tapınak kütüphanelerinin veya yazıcılık okullarının harabele-
rinde keşfedilen diğerleri ise mukaddes kabul edilen ve Sümer

dilinde yazılıp sonra (ilk Sami dili olan) Akkadçaya, ardından

diğer kadim dillere çevrilmiş bir kutsal literatürü oluşturmak-
taydı. Neredeyse alh bin yıl öncesinden kalan bu ilk yazılarda

bile kayıp “kitaplar” dan (taş tabletler üstüne yazılmış metinler-
den) bahsedilmekteydi.

Kadim şehirlerin ve kütüphanelerinin yıkıntılanndaki ina-
nılmaz -bu mucizeye anlatmak için şans kelimesi az gelir- bu-
luntular arasında kil prizmalar vardı ve bunların üstüne, Beros-
sus’un bahsetmiş olduğu, tufandan önce 432.0000 yıl hüküm-
darlık yapmış şu on idareciye dair bilgiler yazılmıştı. Sümer Kral

Listeleri olarak bilinen (ve İngiltere’nin Oxford kentindeki Ash-
molean Müzesinde sergilenen) bu metinlerin çeşitli versiyonları

bunları derleyen Sümerlerin çok daha eski tarihli yaygın veya

mukaddes ilan edilmiş metin malzemesinden yararlanabildikle-
rine dair hiçbir kuşku bırakmamaktadır. Bir o kadar eski olup

çeşitli yıpranma düzeylerindeki başka metinlerle biraraya geti-
rildiklerinde bu metinler, Geliş’i olduğu kadar bunun öncesin-
dekilerin yanı sıra elbette sonrasındaki olaylan da kayda ilk ge-
çiren kişinin baş aktörlerden, olaylara birinci elden tanık olan

bu liderlerden biri olduğunu düşündürmektedirler.

Zecharia Sitchin Enki’nin Kayıp Kitabı PDF indir

Tüm bu olaylann tanıklanndan biri olan ve gerçekten olay-
larda baş rolü oynayanlardan biri ilk astronot grubuyla birlikte

suya iniş yapan liderdi. O sıralarda unvanı E.A., yani “Evi Su

Olan” idi. Dünya Görevinin komutasının üvey kardeşi ve raki-
bi olan EN.LİL’e (“Emirler Efendisi”) verilmesiyle hayal kırıklı

ğına uğradığında ona EN.Kİ, “Yer’in Efendisi” unvanı verilip
yaşadığı utanç biraz hafifletilmişti. Tannların şehirlerinden ve
onların E.DİN (“Aden”)’deki uzay limanından uzaklaşhrılıp

kendisine AB.ZU’ daki (güneydoğu Afrika’ daki) altın madenle-
rini denetleme görevi verilen kişi, büyük bir bilim adanu olan

Ea/Enki’ydi ve orada, o bölgede yaşayan insansı yaratıklara

rastgeldi. Alhn madenlerinde çok güç şartlarda çalışan Anunna-
kiler isyan edip “Bizden bu kadar!” dediklerinde, gereken işgü

cünün genetik mühendislik sayesinde evrimi zamanından önce
hızlandırarak elde edilebileceğini fark eden oydu; böylece .Adm
(“Arz’dan olan”, Dünyalı) ortaya çıktı. Bir melez olan Adem
üreyemiyordu; Aden Bahçesindeki Adem ve Havva’nın kutsal
kitapta yansıyan hikayesi Enki tarafından yapılan ikinci genetik
müdahaleyi ve böylece cinsel yolla üreme için gereken ekstra

genlerin eklenmesini anlahnaktadır. Ve giderek çoğalan insa-
noğlun hayal edilen tarza uymadığı ortaya çıkhğında, erkek

kardeşi Enlil’in yaptığı ve insanoğlunun tufan sırasında ortadan

kalkmasına izin verecek olan plana -o sırada yaşananların kah-
ramanı Kitabı Mukaddes’te Nuh ve çok daha eski tarihli orijinal

Sümerce metinde ise Ziusudra olarak anılır- karşı çıkan yine
Enki’ydi.
Nibiru’nun hükümdarı Anu’nun ilk erkek çocuğu olan

Ea/Enki kendi gezegeni (Nibiru) ve sakinlerinin geçmişi hak-
kında çok bilgi sahibiydi. Başarılı bir bilim adamı olan Ea/Enki

Anunnakilerin ileri bilgisinin en önemli kısımlarım (sırasıyla,
Mısır tanrıları Ra ve Tot olarak bilinen) Marduk ve Ningişzidda
adlı oğullanna miras bıraknuştı. Ama seçilmiş bireylere “tanrı

lann sırları”ru öğreterek bu ileri bilginin belirli kısımlarının in-
sanoğluyla paylaşılmasına da aracı oldu. En azından iki örnek-
te, bu inisiyeler söz konusu ilahi öğretileri insanoğlunun mirası

Zecharia Sitchin Enki’nin Kayıp Kitabı PDF indir

olarak (onlara söylendiği gibi) yazıya geçirdiler. Bunlardan biri,

Enki’nin muhtemelen bir dünyalı kadından olan oğlu Ada-
pa’ydı; onun Zunana İlişkin. Yazılar başlıklı bir kitap yazdığı bili-
nir ve bu, kayıp kitapların en eskilerinden biridir. Enmeduranki

adındaki diğeri ise büyük olasılıkla, kutsal kitapta ilahi sırları

içeren kitabı oğullarına emanet ettikten sonra göğe alındığı an-
lahlan Hanok’un esas örneğiydi; bu kitabın bir versiyonunun

kutsal kitap dışında bırakılan Hanak Kitablnda günümüze dek
gelmiş olması büyük bir olasılıktır.

Anu’nun ilk erkek evladı olmasına rağmen Enki’nin kade-
rinde, babasının ardından Nibiru’ da tahta çıkmak yoktu. Nibi-
ruluların çapraşık tarihinden yansıyan karmaşık ardıllık kural-
ları bu ayrıcalığı Enki’nin üvey kardeşi Enlil’e vermekteydi. Bu

acı çatışmaya çözüm aranırken Enki ve Enlil kendilerini, Nibi-
ru’nun giderek incelen atmosferini korumak amacıyla bir kal-
kan oluşturmak için altınına ihtiyaç duyulan yabancı bir geze-
gene gitme görevinde buldular. Anunnakilerin Baş Tıp Subayı

olan üvey kızkardeşleri Ninharsag’ın da Dünya’ya gelişi ile da-
ha karmaşıklaşan bu geçmiş nedeniyledir ki Enki, tufanı baha-
ne ederek insanoğlunun yok olmasına izin vermek isteyen En-
lil’ in planını bozmaya karar vermişti.

Çatışma bu iki üvey kardeşin oğulları arasında, hatta torun-
ları arasında da sürdü; aslına bakarsanız bunların hepsi, özellik-
le de Dünya üstünde doğanlar çok uzun yörüngesi sayesinde

Nibiru’nun sağladığı uzun yaşam sürelerini kaybetmekle karşı

karşıyaydılar ve bu durum da onların kişisel ıstıraplarına ekle-
nip hırslarını körüklemekteydi. Tüm bunlar M.Ö. üçüncü binyı

lın son asrında, Enki’nin resmi eşinden olan oğlu Marduk, Dün-
ya’yı miras alacak olanın Enlil’in ilk erkek evladı Ninurta değil

de kendisi olduğunu iddia ettiğinde zirveye ulaşh. Bu şiddetli

çekişme sırasında yaşanan bir dizi savaş, en sonunda nükleer si-
lahların kullanılmasına yol açtı; sonrasında ise hiç istenmeyen

sonuç, Sümer uygarlığının yok oluşu oldu.

Seçilen bireylerin “tanrıların sırları”na inisiye edilmesi Ra-
hiplik kurumunun, İlahi Sözleri ölümlü Dünyalılara aktaranla-

Zecharia Sitchin Enki’nin Kayıp Kitabı PDF indir
rın, tanrılar ve insanlar arasındaki aracılar silsilesinin başlangı

cını belirledi. İlahi sözlerin yorumlanışları olan kehanetler, işa-
retler görmek amacıyla göklerin gözlemlenmesiyle birleşti. İn-
sanoğlu tanrısal çalışmalarda giderek daha çok taraf tutar hale

geldikçe Kehanet büyük bir rol oynar oldu. Aslında, gelecekte
yaşanacakları açıklayan tanrıların bu gibi sözcülerini anlatmak
için kullanılmaya başlanan Nd:Ji kelimesi, Marduk’un ilk erkek
evladı olan ve sürgün edilmiş babasının adına insanoğlunu,
gökteki işaretlerin Marduk’un hükümranlığının geldiğine ikna
etmeye çalışan Nabu’nun unvanıydı.

Bu gelişmeler, Kısmet ile Kader arasında bir fark gözetilme-
si gerektiğini iyice netleştirmişti. Enlil’in, hatta bazen Anu’nun

eskiden hiç sorgulanmayan bildirileri artık NAM, yani rotaları

belirlenmiş ve değişmez olan gezegen yörüngeleri gibi olan Ka-
der ile NAM.TAR, yani bozulabilen, değiştirilebilen bir kader

olan Kısmet arasındaki farkın irdelenmesine tabi tutulmaktaydı.

Olayları gözden geçirip oluş sıralarını hatırladıklarında ve Nibi-
ru’ da olanlar ile Dünya’ da meydana gelmiş olanlar arasındaki

bariz koşutluğu gören Enki ve Enlil aslında neyin mukadder

olup kaçınılmaz olabileceği, iyi ve kötü kararların ve hür irade-
nin sonucunda kısmete neyin düştüğü konusunda derinden dü

şünmeye başladılar. İkincisi önceden tahmin edilemezdi; birin-
cisi ise, özellikle eğer her şey gezegenlerin yörüngeleri gibi dev-
resel ise, olmuş olan tekrar olacaksa, başlar ayrıca son da olacak-
sa önceden görülebilirdi.

Nükleer yıkımla gelen o en kritik devre Anunnaki liderleri
arasındaki içsel sorgulamayı yoğunlaştırdı ve felakete uğramış
insan kalabalıklarına olayların niçin böyle geliştiğini açıklama

ihtiyacını güçlendirdi. Olanlar mukadder miydi yoksa Anunna-
ki eliyle oluşan kısmetin sonucu muydu yalnızca? Sorumlu tu-
tulabilecek birileri var mıydı?

Felaketin arifesinde toplanan Anunnaki meclislerinde, ya-
saklanmış silahların kullanılmasına tek başına muhalefet eden

kişi Enki’ydi. Dolayısıyla, geriye kalan ıstırap içindeki insanlara
aslında iyi niyetli olan uzaylı varlıkların destanındaki bu dö-

Zecharia Sitchin Enki’nin Kayıp Kitabı PDF indir

nüm noktasında onların nasıl olup da yıkıcılar haline geldikle-
rini açıklamak Enki için çok önemliydi. Kim buraya ilk gelen ve

her şeye tanık olan Ea/Enki’den daha uygun olabilirdi ki; Gele-
cek önceden görülebilsin, diye Geçmişi anlatmaya? Ve her şeyi

anlatmanın en iyi yolu Enki tarafından, ilk ağızdan verilmiş bir
rapor olurdu.
Onun özyaşam öyküsünü kayda geçirdiği kesindir çünkü
Nippur kütüphanesinde (en azından on iki tablet kaplayan)
uzun bir metin keşfedilmiştir ve Enki’ den şunu nakleder:
Dünya’ya yaklaşhğımda,
çok fazla sel vardı.
Onun yeşil çayırlarına yaklaştığımda,
tepecikler ve tümsekler birikip yığıldı
emrimle.
Evimi saf bir yerde kurdum
Evime uygun bir ad verdim.
Bu uzun metin Ea/Enki’nin görevleri subaylarına paylaştı
rıp Dünya Görevi operasyonuna nasıl başladığını tarif ederek
devam etmektedir.

Sonraki gelişmelerde Enki’nin oynadığı rolün çeşitli özellik-
lerini ele alan pek çok başka metin Enki’nin hikayesini tamam-
lamaya hizmet etmektedir; bunlar, çekirdeğini Enki’nin kendi

metninin oluşturduğu bir Yarahlış Destanı, bilginlerin Eridu Ya-
rablış Kitabı dedikleri bir kozmogoniyi içermektedir. Adem’in

oluşturulmasının ayrınhlı bir tarifi vardır. Metinler, erkek ve di-
şi Anunnakilerin Enki’ den ME’ler, yani içinde uygarlığın tüm

unsurlarının şifrelendiği bir tür veri disklerini almak üzere Eri-
du’ya nasıl geldiklerini anlatırlar ve elbette, üvey kız kardeşi

Ninharsag’ dan bir oğul edinme çabalarının, hem tanrıçalarla
hem de insan kızlarıyla giriştiği rastgele ilişkilerin ve bunların
beklenmedik sonuçlarının hikayeleri gibi Enki’nin özel hayah

ve kişisel sorunlarıyla ilgili metinleri de içerirler. Atra Hasis met-
ni, Anu’nun Dünya’yı oğulları arasında paylaştırarak Enki-En-

Zecharia Sitchin Enki’nin Kayıp Kitabı PDF indir

lil rekabetinin şiddetlenmesini önleme çabasına ışık tutar; me-
tinlerde Tufan öncesinde insanoğlunun kaderi hakkında Tanrı

lar Meclisinde yapılan görüşmelerin neredeyse tutanakları kay-
dedilmiştir; Gılgamış Destanı tabletlerinde orijinal Mezopotam-
ya versiyonu bulunana dek yalnızca Kitabı Mukaddes’te oldu-
ğu düşünülen bir hikayenin, yani Enki’nin kullandığı ve Nuh ile

onun gemisinin hikayesi olarak bilinen bahane de bunlarda yer
alır.

Sümerce ve Akkadça tabletler; Babil ve Asur tapınak kütüp-
haneleri; Mısır, Hitit ve Kenan “mitleri” ve de kutsal kitapta an-
latılanlar tanrıların ve insanların maceralarının yazıya dökül-
müş hatıratın esasını oluşturmaktadır. Bu dağınık ve parça par-
ça malzeme, Enki’nin şahadetini, uzaylı bir tanrının özyaşam

öyküsünden anılar ve öngörüyle dolu kehanetlerini yeniden
oluşturmak amacıyla Zecharia Sitchin tarafından tarihte ilk kez
biraraya getirilip kullanıldı.
Enki tarafından seçilmiş bir yazıcıya dikte ettirilen bir metin,

mührü zaman uygun olduğunda kırılıp açılacak bir Tanıklık Ki-
tabı olarak sunulan tüm malzeme akla Yahveh’nin Yeşeya pey-
gambere (M.Ö. yedinci yüzyıl) verdiği talimatı getirmektedir:

Şimdi git
Söylediğimi onların önünde
Bir levhaya yazıp kitaba geçir ki
Gelecekte kalıcı bir tanık olsun.
Yeşeya 30:8

Geçmişi ele alan Enki bizzat geleceği algılamıştı. Hür irade-
lerini kullanan Anunnakilerin kendi kaderlerinin (yanı sıra in-
sanoğlunun kaderinin) efendisi olduklarına ilişkin fikir en son-
da, olayların gidişatını belirleyenin aslında Kader olduğunun,

dolayısıyla -İbran peygamberleri tarafından bildirildiği gibi-
başlann son olacağının anlaşılmasıyla yer değiştirir.

Enki tarafından yazdırılan olayların kaydı işte böylece Keha-
netin temeli olur ve Geçmiş, Gelecek haline gelir.

Sitemiz hiç bir şekilde maddi bir beklenti içinde olmayıp tüm paylaşılan bilgiler ücretsizdir. Destek Olmak isterseniz reklamlara tıklayabilirsiniz…

Kitabı aşağıdaki linkten indirebilirsiniz

Zecharia Sitchin Enki’nin Kayıp Kitabı PDF indir

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.